02/04/2019

Politica de confidenţialitate

I. Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale asociatiei OPTAR, în calitate de operator de date. Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.optar.ro. („Site-ul”)

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

II.1. Dacă sunteți vizitator al Site-ului si aţi depus o Adeziune pentru a deveni membru al asociatiei, asociatia OPTAR va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de domiciliu, CNP, serie si nr. act de identitate, date referitoare la modul în care utilizați Site-ul, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul depunerii adeziunii la asociaţie prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea Site-ului.

Dacă, pentru a vă crea cont de utilizator pe Site, utilizați contul dumneavoastră de Facebook sau Google, asociatia OPTAR va prelucra următoarele date publice de profil afişate de aplicaţiile respective: nume utilizator, adresa de e-mail.

II.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, asociatia OPTAR va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel.

III. Scopurile și temeiurile ale prelucrării

III.1. Dacă aţi completat o Adeziune la asociaţie prin intermediul Site-ului, asociaţia OPTAR prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră şi asociatia OPTAR, respectiv pentru reprezentarea dvs in fata tertilor, conform obiectivelor asociatiei
 • pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă asociatia OPTAR în contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare
 • pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail) de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de asociatia OPTAR si partenerii săi, numai in cazul in care ati ales să prelucram datele dumneavoastră în acest sens
 • pentru informarea dvs. cu privire la activitatile asociatiei sau ale partenerilor nostri, numai in cazul in care ati ales să primiţi informaţii de la noi

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul depunerii adeziunii. Pentru că procesul de depunere de adeziuni este exclusiv on-line, lipsa acordului dumneavoastra face imposibila finalizarea operaţiunii de transmitere a adeziunii la asociaţie.

In cazul în care aţi ales să primiţi informări sau beneficii din partea noastră sau a partenerilor, aveţi posibilitatea să vă dezabonaţi în momentul primirii unor astfel de comunicări comerciale folosind opţiunea de la finalul fiecărui e-mail conţinând comunicări comerciale. În plus, dacă aveţi un cont personal pe site, puteți să vă dezabonați prin accesarea secțiunii Informațiile contului meu.

III.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, asociatia OPTAR prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • pentru activităţi de marketing si informare, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail), de comunicări comerciale privind activitatea asociatiei OPTAR si a partenerilor, doar dacă v-aţi dat consinţământul în acest sens.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe Site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail conţinând comunicări din partea asociaţiei OPTAR. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară.

 • pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţii experiența dumneavoastră oferită pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară

IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, asociatia OPTAR va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care sunteți membru cotizant, indiferent de nivelul cotizaţiei, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată cât doriţi să fiţi membru cotizant și ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina asociatia OPTAR (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing sau/şi informare, asociaţia OPTAR va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de asociatia OPTAR pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, asociatia OPTAR poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină asociatia OPTAR în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, parteneri care oferă facilităţi membrilor cotizanţi OPTAR), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea Site-ului;
 • în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii organizate de către asociatia OPTAR sau partenerii săi prin intermediul Site-ului;
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de comunicări, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • in activitatile de reprezentare juridică în faţa instanţelor;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

VI. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către asociatia OPTAR pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

VII. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către asociatia OPTAR, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea asociatia OPTAR cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către asociatia OPTAR a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, asociatia OPTAR să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
  • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către asociatia OPTAR către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
  • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al asociatia OPTAR sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care asociatia OPTAR poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
  • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: admin ( la ) optar punct ro

Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookies. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link.